Yuko Someya / group exhibition “Hit Parade” Yoseido Gallery, Tokyo, March 19 – 31, 2018

得体の知れない親しい存在(2018年.3月.木曜日) 2018 ©Yuko Someya

Yuko Someya / group exhibition “Hit Parade”
Yoseido Gallery, Tokyo
March 19 – 31, 2018
http://www.yoseido.com/catalog/default.php

戌年いぬ子 2018 ©Yuko Someya
得体の知れない親しい存在(2018年.3月.金曜日) 2018 ©Yuko Someya
得体の知れない親しい存在(2018年.3月.土曜日)2018 ©Yuko Someya