Hiroshi Sugito / solo exhibition “Hiroshi Sugito module or lacuna” Tokyo Metropolitan Art Museum, July 25 – October 9, 2017

Hiroshi Sugito / solo exhibition “Hiroshi Sugito  module or lacuna”

Tokyo Metropolitan Art Museum, Japan

July 25 – October 9, 2017

http://www.tobikan.jp/en/exhibition/2017_hiroshisugito.html

Gekkoso color test 2016 ©Hiroshi Sugito