Shintaro Miyake / solo exhibition “Boundless Nightscape” GINZA TSUTAYA BOOKS GINZA ATRIUM, Tokyo, August 7 – 26, 2018

Untitle 2018 29.0 x 36.3 x 27.2 cm ©Shintaro Miyake

Shintaro Miyake / solo exhibition “Boundless Nightscape”
GINZA TSUTAYA BOOKS GINZA ATRIUM, Tokyo
August 7 – 26, 2018
https://store.tsite.jp/ginza/event/art/2636-1206320615.html