Ellie Omiya

“Dogo ONSENART 2017” Dogo Yunomachi, Matsuyama, Ehime, Japan

All images: © ELLIE OMIYA / Dōgo Onsenart 2018

Ellie Omiya / “Dogo ONSENART 2017”
Dogo Yunomachi, Matsuyama, Ehime, Japan
September 2 – February 28, 2019
http://dogoonsenart.com