Rieko Hidaka / group exhibition “Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki 1999-2018” Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki, Kanagawa, October 26, 2019 – January 13, 2020

Rieko Hidaka / group exhibition
“Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki 1999-2018”
Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki, Kanagawa
October 26, 2019 – January 13, 2020
http://www.taromuseum.jp/index_english.html